06.05.2010r. - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługi poligraficzne polegające na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych na potrzeby projektu: „Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego".

Otwarcie ofert- 13.05.2010r. godz. 11:15.

17.05.2010r. - Wybór oferty najkorzystniejszej

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz Oferty

Załącznik nr 3 - Projekt Umowy

Załącznik nr 4 - Wykaz Usług

Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia dla osób fizycznych (art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy p.z.p.)

Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja o zawarciu umowy