Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy"

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA - Partner Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie oraz ze środków Budżetu Państwa,

ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Mikroprzedsiębiorcy, którzy w ramach w/w projektu otworzyli działalność gospodarczą, otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe i ubiegają się o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego (podstawowego i przedłużonego) oraz z Regulaminem Pracy Komisji Oceny Wniosków a następnie pobranie, wypełnienie i złożenie niezbędnych dokumentów.

Pełna treść ogłoszenia oraz Wymagane dokumenty do pobrania

11.02.2011