INFORMACJA O WYNIKACH PRAC KOMISJI OCENY WNIOSKÓW
o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

powołanej w ramach Projektu „Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników szansą stabilizacji regionalnego rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

 

Pliki do pobrania:
1. Informacja o wynikach prac Komisji Oceny Wniosków.
2. Załącznik nr 1 do Informacji - Lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego - wyniki oceny formalnej i merytorycznej.

Przedsiębiorcy, którzy pozytywnie przeszli ocenę wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, proszone są o niezwłoczny kontakt z Panem Markiem Kosińskim:
siedziba Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA,
pokój A 110,
telefon: 074 648 04 35.

08.03.2011