Cel Projektu: Zmotywowanie studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych na Dolnym Śląsku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystywać będą wiedzę nabytą w trakcie nauki lub pracy zawodowej.

Grupa docelowa i obszar realizacji: Wsparciem w ramach projektu objęte zostały osoby zainteresowane nabyciem wiedzy w zakresie funkcjonowania firm typu spin off i spin out, które były: studentkami lub studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, absolwentkami lub absolwentami (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktorantami i pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi dolnośląskich uczelni oraz jednostek naukowych.

Ramy czasowe: 01.12.2009r. - 30.04.2011r.

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Nr projektu: POKL.08.02.01-02- 004/09 / Priorytet: VIII Regionalne Kadry Gospodarki / Działanie: 8.2 Transfer wiedzy / Podziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw)

Budżet projektu: 1 618 470,98 PLN

Osoba do kontaktu: Tomasz Pająk (tel.: 74 64 80 445)