Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu na wybór Partnera w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie, na Partnera DARR S.A. przy tworzeniu i realizacji projektu j/w, wybrana została firma heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

W ramach konkursu wpłynęła tylko 1 oferta, która została pozytywnie rozpatrzona przez komisję konkursową, otrzymując łącznie 220 punktów.

20.09.2011