Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: „Usługa poligraficzna polegająca na przygotowaniu projektu, sporządzeniu składu, przygotowaniu do druku i druku materiałów promocyjnych dot. Projektu HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE - pilotażowy program doskonalenia nauczycieli i kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach".


- Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (14.11.2011)Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.) o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „Ustawą" z zachowaniem zasad w Ustawie określonych.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie (podwykonawcy);
- Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz usług;
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie (osoby fizyczne);
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy;
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Zakres Zadań Wykonawcy.

27.10.2011