Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu pn: Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii reklamowej promującej projekt „Akcelerator innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T- Park" oraz świadczenie usług public relations.

 


 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: ZP/PN/SZP/21/2011 wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ

Zapytania wobec SIWZ wraz z odpowiedziami (07.11.2011)

Uwaga: zmiana terminu otwarcia ofert! (07.11.2011)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zapytania wobec SIWZ wraz z odpowiedziami (08.11.2011)

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SIWZ - Zakres Zadań Wykonawcy;
- Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz Usług;
- Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz osób;
- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór Umowy;
- Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące podwykonawcy;
- Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy (osoba fizyczna)

31.10.2011