Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Lider Projektu
„Biznesklasa bez barier"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Uczestnicy/czki w/w projektu, którzy/e ukończyli etap szkoleniowo - doradczy i ubiegają się o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, proszeni/one są o zapoznanie się procedurami dotyczącymi udzielania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z procedurami oceny wniosków, opisanymi w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania na stronie internetowej Projektu http://www.biznesklasabezbarier.darr.pl/51/kow-i-wyniki-oceny/