Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie „Laboratorium biznesu".

 

                                                                                       

Laboratorium biznesu to projekt realizowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy", Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest rozwinięcie efektywnej współpracy między nauką a biznesem poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie w latach 2013/2014 staży dla 20 pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.

Obszar tematyczny staży musi dotyczyć takich dziedzin jak:
► nauki medyczne, ► technologie środowiskowe, ► technologie pomiarowe ► technologie informacyjne i komunikacyjne.

Grupa docelowa: Pracownicy naukowi oraz Przedsiębiorcy z województwa dolnośląskiego.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja projektowa na www.laboratoriumbiznesu.pl

Termin złożenia Wniosków aplikacyjnych on-line upływa w dniu 24.01.2014r.

Do dnia 28.01.2014r. na adres biura projektu Realizatora, prosimy złożyć osobiście lub przesyłką kurierską / pocztą poleconą dokumenty aplikacyjne w formie papierowej.

Dokumentacja musi być dostarczona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Laboratorium biznesu - POUFNE".

Realizator projektu zastrzega, że pierwszeństwo udziału w projekcie zostało przyznane m.in. kobietom.

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt z biurem projektu.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 437