TERMIN REKRUTACJI: od 11.2012r. do 02.2013r. (w przypadku niepełnej grupy uczestników rekrutacja będzie trwała do osiągnięcia planowanej liczby - 20 uczestników)

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z ETAPÓW:
I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:
TERMIN PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH: 11.2012 r. - 02.2013 r.
Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny należy złożyć (osobiście lub pocztą) w 1 egzemplarzu w Biurze Projektu. Do Formularza rekrutacyjnego należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
MIEJSCE PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:
Biuro Projektu w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08.00 do 16.00
Dokumenty do pobrania:
Regulamin projektu
Formularz zgłoszeniowy
Karta oceny formularza
Przed wysyłką Formularza rekrutacyjnego prosimy o sprawdzenie czy wszystkie strony tego dokumentu zostały wydrukowane oraz czy wszystkie oświadczenia zostały czytelnie podpisane.
Brak podpisów pod oświadczeniami skutkuje odrzuceniem formularza na etapie oceny formalnej. Brak parafek, czy potwierdzenia orzeczenia o niepełnosprawności za zgodność z oryginałem nie skutkuje odrzuceniem formularza i jest on oceniany zgodnie z procedurą.
II ETAP - prowadzenie rozmów kwalifikacyjnej z kandydatami- DORADCY ZAWODOWI
III ETAP - kwalifikacja i podpisanie umowy z Uczestnikami Projektu