Podsumowanie panelu biznesowego - skutki ogólnego prawa żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 178/2002)

Za pośrednictwem ośrodków Enterprise Europe Network europejskie przedsiębiorstwa z branży spożywczej miały okazję do zaprezentowania swoich opinii dotyczących ogólnego prawa żywnościowego tj. przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do żywności i jej bezpieczeństwa.

W połowie 2015r. ponad 900 firm z tej branży zostało objętych badaniem mających na celu zebranie informacji w jaki sposób ogólne prawo żywnościowe wpływa na mniejsze przedsiębiorstwa, będące uczestnikami łańcucha produkcyjnego w sektorze spożywczym. Za pośrednictwem ankiety Komisja Europejska chciała poznać doświadczenia firm, zarówno te dobre, jak i złe, związane z przestrzeganiem najważniejszych przepisów - w szczególności jeżeli te przepisy przyczyniły się do dodatkowej pracy „papierkowej" w latach 2002–2013.
Prawie 2/3 ankietowanych firm stanowili producenci i przetwórcy produktów żywnościowych, a blisko 94% z ankietowanych to firmy z sektora MSP, czyli zatrudniające do 250 pracowników. Spośród nich ponad 30% stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (poniżej 10 zatrudnionych), ok. 30% firmy małe (10-49 pracowników) i prawie 25% firmy średnie (50-250 zatrudnionych).

Wyniki badania:

  • Zdecydowana większość respondentów dobrze zdaje sobie sprawę z różnych podstawowych wymogów prawnych odnoszących się do ich profilu działalności np. obowiązku wprowadzania na rynek bezpiecznej żywności, kontroli wewnętrznych oraz działań, jakie należy podjąć w przypadku niezgodności z wymogami prawa.
  • Odpowiadając na pytanie, czy konieczność spełnienia wymagań prawnych związanych z przedmiotową tematyką nastręcza trudności, większość ankietowanych wybierała opcję „rzadko" lub "nigdy". Natomiast prawie połowa respondentów uznała wymóg przeprowadzania samodzielnych kontroli jako trudny do spełnienia.
  • Najczęściej występującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa żywności, które respondenci musieli spełnić w swoich umowach z dostawcami lub klientami
  • były indywidualne standardy, wytyczne i kodeksy postępowania wydane przez stowarzyszenia branżowe i przekazywanie wyników kontroli własnych.
  • Prawie połowa respondentów przyznaje, iż wymogi systemu identyfikowalności opartego na podejściu „jeden krok w tył – jeden krok w przód" wykraczają poza zakres normalnej księgowości. W tym samym kontekście, zdecydowana większość respondentów wskazuje na wyraźne korzyści z tego systemu identyfikowalności.
  • Około 75% respondentów posiada wewnętrzny system identyfikowalności w obrębie własnej organizacji. Tyle samo ankietowanych posiada wewnętrzny system wycofania żywności stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności, ale jednocześnie prawie połowa z nich nigdy nie korzystała z tego systemu.
  • Wśród kosztów związanych z przestrzeganiem przepisów dotyczących żywności, zdaniem respondentów, najwyższe są koszty związane z etykietowaniem, zezwoleniami, rejestracją i certyfikacją, a dopiero potem koszty dotyczące wypełniania norm indywidualnych i koszty wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa.
  • Zdaniem ponad jednej czwartej respondentów, koszty administracyjne wymagane unijnym prawem żywnościowym (udzielanie organom publicznym lub osobom trzecim informacji na temat prowadzonej działalności gospodarczej) stanowią zaledwie 0-5% wszystkich kosztów administracyjnych firmy. Zdaniem ok. 20% respondentów koszty te stanowią 5-10%, zdaniem 10% ankietowanych: 10-15%, kolejnych 10%: 20% i więcej. Prawie 30% badanych wskazało, iż nie wie jaki jest udział tych kosztów.
  • 18% respondentów wskazuje, że korzyści płynące z unijnego prawa żywnościowego przewyższają koszty; 24% twierdzi, że korzyści i koszty się równoważą; 32% ankietowanych twierdzi, iż koszty przeważają nad korzyściami. Około 25% badanych wskazuje, iż nie ma wiedzy, jak wygląda porównanie kosztów i korzyści ze stosowania unijnego prawa żywnościowego.

Luty 2016r.

een nowy

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00