Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi Eksperta wspierającego zespół realizujący projekt: „Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park", realizowany przez DARR S.A.
- część I - Ekspert ds. transferu technologii;
- część II - Ekspert ds. analizy i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych.


- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (14.11.2011)


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pózn. zm.), o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i zgodnie postanowieniami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pliki do pobrania:
- Ogłoszenie o zamówieniu;
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
- Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty;
- Załącznik nr 2 do SIWZ - wykaz osób;
- Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy;
- Załącznik nr 4 A do SIWZ - wzór umowy dla części I zamówienia;
- Załącznik nr 4 B do SIWZ - wzór umowy dla części II zamówienia;
- Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie (przeznaczone dla osoby fizycznej która nie prowadzi działalności gospodarczej)

31.10.2011

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00