Dolnośląski Bon na Innowacje 

DBnI

Realizatorem projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje", prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

Projekt wspiera realizację przez jednostki naukowe na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) usług o charakterze badań przemysłowych, bądź prac rozwojowych lub badawczo-rozwojowych.

Projekt oferuje Przedsiębiorstwom następujące formy wsparcia:

 • konsultacje i doradztwo udzielane w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach usługi,
 • wsparcie w formie grantu przeznaczone na dofinansowanie usługi świadczonej na rzecz przedsiębiorcy przez jednostkę naukową. Usługa może obejmować:
  • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego grantu. Przedsiębiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania usługi;
  • usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:
   • opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
   • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

Przedmiotem usługi mogą być badania przemysłowe, bądź prace rozwojowe lub badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje (zgodne z dokumentem „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska").

Wykonawcą usługi (świadczonej dla MMŚP w ramach bonu) może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparciem zostanie objętych 76 przedsiębiorstw.

Wysokość dofinansowania pojedynczej usługi realizowanej przez jednostkę naukową wynosi maksymalnie 73 815,00 zł i obejmuje 90% wartości netto usługi. Pozostałe 10% wartości usługi oraz podatek VAT stanowi wkład własny przedsiębiorstwa.

Grant udzielany w ramach projektu stanowi pomoc de minimis.

ZASADY APLIKOWANIA, REALIZACJI USŁUGI I JEJ ROZLICZENIA W RAMACH PROJEKTU

Uczestnictwo Przedsiębiorcy w Projekcie przebiega w ramach następujących etapów:

1. Złożenie przez Przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego w formie elektronicznej poprzez witrynę internetową Projektu

2. Ocena kwalifikowalności Przedsiębiorstwa
(jeżeli pozytywna to) ↓
3. Wybór Wykonawcy Usługi dokonywany przez Przedsiębiorcę

4. Złożenie Wniosku w formie papierowej

5. Weryfikacja formalna Wniosku

6. Weryfikacja merytoryczna Wniosku
(jeżeli pozytywna to) ↓
7. Decyzja o przyznaniu Grantu

8. Podpisanie Umowy z Przedsiębiorcą

9. Świadczenie Usługi przez Wykonawcę Usługi

10. Wystawienie przez Wykonawcę Usługi faktury/rachunku dla Przedsiębiorcy za wykonaną Usługę

11. Dokonanie płatności za wykonaną Usługę przez Przedsiębiorcę

12. Dostarczenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o refundację

13. Weryfikacja formalna oraz merytoryczna Wniosku o refundację
(jeżeli pozytywna to) ↓
14. Wypłata Grantu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU (nabór jest realizowany w okresie od 16 sierpnia do 31 grudnia 2017 roku)

DOKUMENTACJA DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WSPARCIE (będzie udostępniona od 16 sierpnia 2017 roku)

Prezentacja ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 8 sierpnia 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu.

Wykaz ekspertów zewnętrznych uprawnionych do przeprowadzenia oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć. (aktualizacja z dnia 01.08.2017)
Wykaz osób, które nabyły uprawnienia do przeprowadzenie oceny merytorycznej koncepcji innowacyjnych przedsięwzięć, będących podstawą ubiegania się przez przedsiębiorców o wsparcie w formie grantu (bonu na innowacje).

Informacje o projekcie na witrynie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego..

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019.

BIURO PROJEKTU

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
Tel.: 71 776 91 77
E-mail: katarzyna.salamacha@umwd.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno-Zdrój
Tel.: 74 64 80 450
E-mail: bon@darr.pl

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2. Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b. Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację".

 

 

bon

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Katowice, 18-20 października 2017 roku.
 Największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie!
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2017
ClimateLaunchpad 2017
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00