Aktywny Biznes

fe

 

09.12.2016r

Ogłoszeone wyniki pierwszego etapu rekrutacji - I-go cyklu.

Rekrutacja do projektu nadal trwa.

_________________________________________________________________

07.11.2016r

Odpowiadając na Państwa prośby i uwagi dotyczące przejrzystości zasad oceny formularzy rekrutacyjnych, przekazujemy szczegółowe kryteria, jakimi będzie się kierować Komisja Rekrutacyjna podczas oceny części B formularza rekrutacyjnego pobierz .

 

_________________________________________________________________

20.10.2016r

6zplusem

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZŁOŻONA JEST Z DWÓCH ETAPÓW:

I ETAP: Składanie i ocena dokumentów rekrutacyjnych:

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 7 - 25 LISTOPADA 2016r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Załączniki

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie w języku polskim (w sposób czytelny w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy" albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy".

Wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny należy złożyć w wyznaczonym terminie (osobiście lub pocztą), w 2 egzemplarzach (2 oryginały) w Biurze Projektu (pok. A201) w Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Liczy się data wpływu. Osoby nieaktywne zawodowo z niepełnosprawnością, do Formularza rekrutacyjnego powinny ponadto załączyć w 2 egzemplarzach:
a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
lub
b) potwierdzone za zgodność z oryginałem ważne zaświadczenie poświadczające status osoby z zaburzeniami, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, wydane przez właściwego lekarza (lekarza psychiatrę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) nie wcześniej niż w okresie 30 dni poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego.

Koperta zawierająca dokumenty rekrutacyjne powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPO WD – AKTYWNY BIZNES". W przypadku oryginałów wszystkie strony Formularza (za wyjątkiem stron z oświadczeniami) powinny być parafowane przez kandydata/kę. W przypadku kopii na każdej stronie powinna się znaleźć formuła „potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz podpis kandydata/ki.
Ocena formalna będzie się odbywać w oparciu o Kartę oceny formalnej (Pobierz). Nie spełnienie co najmniej jednego z kryteriów dostępu skutkuje odrzuceniem kandydata/ki.

W przypadku stwierdzenia przynależności do grupy docelowej, Formularz rekrutacyjny w części dotyczącej opisu planowanej działalności gospodarczej podlega ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:
a) Przynależność do jednej lub więcej grup priorytetowych – (0-4 pkt.) - 2 pkt premiujące w przypadku kobiet, 2 pkt premiujące w przypadku osób z niepełno sprawnościami,
b) Pomysł na działalność gospodarczą, wykorzystanie niszy rynkowej - (0-7 pkt.),
c) Szanse przetrwania zaplanowanej działalności gospodarczej - (0-7 pkt.),
d) Posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie w kontekście planowanej działalności gospodarczej - (0-4 pkt.),
e) Umiejętność oszacowania wydatków inwestycyjnych - (0-3 pkt.).
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na tym etapie: 25 pkt. Na ostateczną ocenę Formularza składa się średnia arytmetyczna z ocen dokonanych przez dwóch oceniających.

Po zakończeniu I etapu rekrutacji na stronie internetowej projektu zostanie opublikowana lista rankingowa osób uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów. Minimalna konieczna do uzyskania ilość punktów to 13, maksymalna liczba osób zakwalifikowanych do II etapu – 160.

II Etap: Rozmowy rekrutacyjne prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego mające na celu ocenę predyspozycji kandydata/ki do prowadzenia działalności gospodarczej:

Planowany termin przeprowadzenia rozmów: od 01.12.2016r. do 15.01.2017r. - dokładna data zostanie podana każdej osobie indywidualnie.

Osoby posiadające kwalifikacje zawodowe z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego ( w tym 1 psycholog) za pomocą dostępnych narzędzi (testy, rozmowa itd.) i w oparciu o Kartę rozmowy doradczej (Pobierz) z osobami zakwalifikowanymi do II etapu przeprowadzą rozmowę i dokonają analizy predyspozycji kandydata (w tym np. cech osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie przyznają ocenę punktową w przedziale 0-25.
Po zakończeniu II etapu rekrutacji będzie opublikowana lista rankingowa osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie i umieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo o wynikach rekrutacji kandydaci/ki zostaną poinformowani/e pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które w wyniku zakończonego procesu rekrutacji otrzymały nie mniej niż 30 pkt., w tym min. 13 pkt. za I etap i min. 17 pkt. za II etap.

Do projektu w wyniku procesu rekrutacji może zostać zakwalifikowanych 100 uczestników/czek projektu - osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób z niepełnosprawnościami nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących na obszarze jednego z następujących powiatów województwa dolnośląskiego: górowski, legnicki ziemski, polkowicki, jaworski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, złotoryjski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, ząbkowicki, wołowski i strzeliński, w tym minimum 50 kobiet i minimum 20 osób z niepełnosprawnościami. O przyjęciu uczestnika/czki do projektu decyduje suma ocen uzyskanych na poszczególnych etapach rekrutacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń utworzymy listę rezerwową do 30-osób.

W wyznaczonym przez DARR S.A. terminie uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest do złożenia w Biurze Projektu wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Pobierz).

 

ab

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Aktywny Biznes
 Aktywny Biznes
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00