Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie szkoleń dla osób wykonujących czynności w systemie ochrony zdrowia, wpisujący się w Działanie 5.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, objęty konkursem nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18, organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia (IOK).

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy:

  • uczelni wyższych kształcących na kierunku lekarskim lub lekarsko – dentystycznym lub pielęgniarstwo lub/i położnictwo lub zdrowie publiczne lub/i ekonomia lub/i zarządzanie i nie posiadających negatywnej oceny PKA na ww. kierunkach oraz nie będących w stanie likwidacji

lub

  • podmiotów prowadzących działalność szkoleniową, którzy w ostatnich 3 latach kalendarzowych przed złożeniem oferty przeszkolili co najmniej 100 osób – pracowników podmiotów leczniczych lub pracowników organów założycielskich w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia lub zdrowia publicznego.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Oferty należy składać w terminie do 10 października 2018 roku do godziny 09:00.

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

REGULAMIN otwartego naboru na Partnera projektu

FORMULARZ OFERTY PARTNERA PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z PŁATNOŚCIAMI DOTYCZĄCYMI ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNO-PRAWNYCH

 

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00