Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) ogłasza otwarty nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) na Partnera do wspólnej realizacji projektu.

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza się konkurs, którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. przygotuje wniosek o dofinansowanie oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, zrealizuje projekt w zakresie zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), wpisujący się w Działanie 8.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, objęte konkursem nr RPDS.08.06.00-IP.02-02-306/18, realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, jako Instytucję Organizującą Konkurs (IOK).

Konkurs na wyłonienie Partnera dotyczy podmiotów reprezentujących Instytucje Otoczenia Biznesu, takie jak na przykład firmy konsultingowe/doradcze i szkoleniowe.

Przewiduje się wybór tylko jednej instytucji, która będzie Partnerem projektu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 lipca 2018 roku do godziny 09:00.

Dokumentacja konkursowa

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU NA PARTNERA PROJEKTU

REGULAMIN otwartego naboru na Partnera projektu

FORMULARZ OFERTY PARTNERA PROJEKTU

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU

OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
Dolnośląski Bon na Innowacje
Dolnośląski Bon na Innowacje 
Climate-KIC
Climate-KIC
ClimateLaunchpad 2018
ClimateLaunchpad 2018
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00