Usługa wsparcia świadczona na rzecz MMŚP przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Usługa „INNOVATION HEALTH CHECK" realizowana z zastosowaniem schematu opracowanego przez agencją rządową Enterprise Ireland (benchmarkingu procesu innowacji) jest finansowana przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy Enhancing Innovation Management Capacity dla przedsiębiorstw o wysokim potencjale wzrostu w Programie COSME.

innovation

„INNOVATION HEALTH CHECK" został zaprojektowany w celu ułatwienia przeprowadzenia oceny procesów innowacyjnych w firmie. Badaniu podlega sposób, w jaki firma wychwytuje z rynku potrzeby klientów (zdefiniowane i niezdefiniowane), jak generuje się pomysły i je rozwija, jak tworzy nowe produkty i usługi oraz w jaki sposób się je komercjalizuje. Benchmarking procesu innowacji dostarcza również informacji, jaki wpływ na ten proces ma kultura innowacji w firmie, jej strategia biznesowa i struktura organizacyjna, dostępne zasoby oraz potencjał i stopień zaawansowania procesów innowacyjnych.

Wyniki samooceny firmy z punktu widzenia ogółu praktyk i działania (performance) związanych z innowacjami, są odnoszone do uśrednionych wyników zgromadzonych w bazie danych Enterprise Ireland. Pozwala to określić pozycję firmy w odniesieniu do firm, które wcześniej przeszły podobne badanie.

Usługa wspierająca „INNOVATION HEALTH CHECK" realizowana jest w kilku krokach. ■ warsztat z udziałem osób zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa, przewidujący dyskusję moderowaną przez konsultanta z DARR S.A. i służący samodzielnemu dokonaniu diagnoz (samoocen) we wskazanych obszarach. ■ przekazanie firmie raportu zawierającego wynik badania z zastosowaniem schematu ((benchmarkingu procesu innowacji) oraz zaproponowanie przygotowanego przez konsultanta planu działania w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i braki w zakresie zmian (innowacji). ■ udzielanie wsparcia doradczego przy wdrażaniu zaakceptowanego przez firmę planu działania.

Diagnoza oparta jest na samoocenie wypracowanej przez uczestników warsztatu.

Obszary objęte diagnozą stanu wdrażania procesu innowacji:

 1. kultura innowacji
 2. rozumienie biznesu
 3. strategia
 4. struktura organizacji
 5. potencjał i zasoby
 6. procesy

check

W trakcie warsztatów samooceny pod dyskusję poddawane są następujące zagadnienia:

 1. Kultura innowacji
 • Środowisko innowacji i motywacja
 • Ambicje wzrostu
 • Przywództwo
 • Styl zarządzania
 • Otwartość i podejście do zmian
 • Nauka z sukcesów i porażek
 • Tolerancja ryzyka
 • Nagrody i docenianie

      2. Rozumienie biznesu

 • Zrozumienie klienta
 • Informacja o klientach
 • Pozyskiwanie opinii zwrotnej od klientów
 • Nowe Technologie / Rozwój na rynku
 • Segmentowanie rynku
 • W jaki sposób firma pozycjonuje produkty i usługi na rynku?
 • Potencjał klientów
 • Informacja o konkurencji
 • Analiza przewagi konkurencyjnej
 • Innowacja usługowa

      3. Strategia

 • Cele firmy
 • Koncentracja na przyszłych rynkach
 • Zdefiniowany model biznesowy
 • Planowanie strategiczne
 • Strategia innowacyjności w biznes planie
 • Wykorzystanie narzędzi strategicznych w innowacyjności
 • Zaangażowanie w generowanie pomysłów
 • Wyniki projektów a oczekiwane korzyści

     4. Struktura organizacyjna

 • Zespoły o krzyżowych funkcjonalnościach
 • Własność / Wzmocnienie
 • Organizacja zasobów
 • Struktura B+R
 • Przechwytywanie i dzielenie się wiedzą
 • Efektywna komunikacja oraz użytkowanie narzędzi
 • Zarządzanie własnością intelektualną

    5. Potencjał i zasoby

 • Umiejętności innowacyjne zespołu
 • Zarządzanie brakami umiejętności
 • Dyscyplina
 • Sytuacje kryzysowe
 • Budżet na innowacje
 • Rozproszona odpowiedzialność za małe projekty
 • Projekty na czas i w planowanym budżecie

    6. Procesy

 • Generowanie Nowych Pomysłów
 • Kontrolowanie i selekcja projektów
 • Implementacja i komercjalizacja
 • Mierniki sukcesów innowacyjnych
 • Wydajność "Time To Market"
 • Ciągłe doskonalenie
 • Balans - Projekty vs. Zasoby
 • Powiązania B+R
 • Korzystanie z narzędzi biznesowych w innowacji
 • System zarządzania pomysłami
 • Efektywne zarządzanie projektem
 • Przegląd poprojektowy

Wyniki badania mogą dać nowy punkt widzenia i odniesienia przydatny w zarządzaniu innowacjami, pozwalający na obserwację sposobu ukształtowania w firmie formalnych praktyk (struktur i procesów), ukształtowania środowiska innowacyjnego i ukierunkowania wysiłku na procesy innowacyjne. Nowe spojrzenie na specyficzne obszary i skoncentrowanie na nich uwagi, może zwiększyć skuteczność przy identyfikowaniu celów i kierunków rozwoju specjalizacji firmy, identyfikowaniu koncepcji rozwiązań innowacyjnych.

Proces innowacji, to także proces twórczy (którego rezultatem jest innowacja). W wyniku procesu twórczego wytwarzane są wartości niematerialne i prawne będące składnikiem aktywów przedsiębiorstwa kontrolowanym przez firmę zgodnie z regulacjami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSR38 Wartości niematerialne.

Wyniki usługi świadczonej przez DARR S.A. na rzecz MMŚP mogą być przydatne przy planowaniu projektów mających na celu powstanie innowacji, lub projektów przyczyniających się do powstania innowacji, w których należy przewidzieć zasoby konieczne dla wypracowania nowego rozwiązania (innowacji) samodzielnie w przedsiębiorstwie. Wsparcie z zewnątrz może być tylko pomocą w procesie wewnętrznym, jakim jest kreowanie innowacji.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!!

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wykorzystaniem metodologii „INNOVATION HEALTH CHECK" (finansowanej przez Komisję Europejską), to prosimy o kontakt:
→ DARR S.A. (T: +48 74 6480400 lub +48 74 8426904 E: darr@darr.pl)
Konsultanci:
→ Bogusław Florkiewicz (T: +48 74 6480436 E: boguslaw.florkiewicz@darr.pl)
→ Marek Urbański (T: +48 74 6480447 E: marek.urbanski@darr.pl)

Opis usługi do pobrania

logo tpark

Jednostka organizacyjna zarządzana przez

Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

więcej

Ważne wydarzenia

Akcelerator Innowacji T-Park
Akcelerator Innowacji T-Park.
Climate-KIC
Climate-KIC
oferta usług sieci Enterprise Europe Network
  Oferta usług sieci Enterprise Europe Network
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji
DARR S.A. poszukuje ekspertów z różnych dziedzin specjalizacji

O AGENCJI

DARR S.A zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

logo tpark

KONTAKT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. (74) 648 04 00
fax. (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl
NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych