Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy powierzył DARR S.A. realizację projektu szkoleniowego „Dobre zarządzanie"

„Dobre zarządzanie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1: Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Zapraszamy osoby dorosłe, pracujące na Dolnym Śląsku na bezpłatne szkolenia, dzięki którym podniosą Państwo swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania projektami

Europejski Fundusz Społeczny daje duże możliwości pozyskiwania środków finansowych na realizacje przedsięwzięć podejmowanych w interesie regionalnych bądź lokalnych społeczności. Rosnąca świadomość społeczna w zakresie możliwości korzystania ze szkoleń (lub innego rodzaju wsparcia), dofinansowanych przez Unię Europejską, wymaga coraz lepszej jakości realizowanych projektów. Stawia to przed kadrą realizującą projekty konieczność podnoszenia swoich umiejętności w tym zakresie. Realizacja projektów finansowanych przez Unię wymaga specyficznej wiedzy i umiejętności zarządczych. To nie tylko znajomość obowiązujących przepisów czy dokumentów programowych oraz pełnienie funkcji urzędniczo - kontrolnej, ale przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami począwszy od fazy identyfikacji, programowania, oceny wstępnej, finansowania poprzez wdrażanie i ewaluację - czyli wszystkie kluczowe elementy gwarantujące powodzenie projektu. Działania podejmowane w projekcie umożliwiają rozwój umiejętności, które zwiększają kompetencje pracownika/pracownicy i są niezależne od aktualnie wykonywanej pracy. Beneficjenci/beneficjentki projektu będą mogli/mogły pełnić funkcję Project menagera/menagerki, nie tylko projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, ponieważ znajomość metodyki PCM to uniwersalna wiedza z zakresu zarządzania, a projektem może być każde z planowanych przedsięwzięć.

Wsparciem zostaną objęte dorosłe osoby pracujące na Dolnym Śląsku, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2011 r. - 15.07.2012 r.
W ramach projektu oferujemy udział w pięciu poziomach szkoleń z zakresu zarządzania projektami metodą PCM. Każdy z poziomów to dwudniowe szkolenie wyjazdowe. Pierwsze trzy etapy szkoleniowe poświęcone są zdobyciu kompleksowej wiedzy z Project Cycle Managemant w odniesieniu do planowania, organizowania, realizacji i rozliczania projektów.

Podczas pierwszych trzech etapów przekazana zostanie wiedza z zakresu:
• podstawowych informacji o Europejskim Funduszu Społecznym w Polsce,
• zarządzania projektem, w tym zarządzanie zasobami kadrowymi, finansowymi i technicznymi zgodnie z metodyką PCM,
• procesu zarządzania projektem (potrzeby, wybór projektu, planowanie projektu, realizacja projektu, kontrola, ocena, zakończenie) zgodnie z metodyką PCM,
• dostępnych na polskim rynku narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie projektami, zgodnie z metodyką PCM,
• sposobu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL - kwalifikowalność wydatków, aspekty merytoryczne i techniczne,
dodatkowo w trakcie szkoleń omówione zostaną zagadnienia dotyczące:
• stosowanych formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów,
• ewidencji i kwalifikacji poniesionych kosztów,
• audytu wewnętrznego i jego roli,
• istoty i znaczenia przygotowania harmonogramu płatności,
• konieczności stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, zasady konkurencyjności,
• przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych,
• dobrych i złych praktyki dotyczące realizacji projektów.

Czwarty i piąty etap szkoleniowy prowadzony w formie warsztatowej to zapoznanie uczestników ze specjalnie do tego celu przygotowaną aplikacją informatyczną do zarządzania projektami. Na tym etapie wcześniej zdobyta wiedza zostanie wykorzystana w rozwoju i doskonaleniu umiejętności pracy z narzędziem. Po zakończeniu projektu uczestnicy otrzymają bezpłatnie czasową licencje na użytkowanie programu.

W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, skorzystają z bezpłatnych noclegów i wyżywienia.
Planujemy organizację weekendowych szkoleń wyjazdowych (z noclegiem) w miejscu umożliwiającym sprawny dojazd. W ramach działania zaplanowaliśmy zwrot kosztów podróży. Zwrot kosztów podróży odbędzie się na podstawie oświadczenia dot. kosztu dojazdu, powrotu komunikacją publiczną z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji szkolenia (na podstawie ceny biletu PKS lub PKP/II klasa).

Uważamy, iż konieczna jest popularyzacja wiedzy na temat zasady równości szans kobiet i mężczyzn zwłaszcza u osób realizujących projekty współfinansowane przez Unię Europejską. W ramach projektu planujemy organizację warsztatów wzrostu motywacji do zarządzania (łącznie 5 warsztatów dla beneficjentem projektu). Warsztaty pozwolą wywrzeć wpływ na przeobrażenie wśród uczestniczek stereotypu kobiety - pracownicy. Dwudniowe warsztaty organizowane będą w formie wyjazdowej z zagwarantowaniem wyżywienia, noclegów, materiałów warsztatowych. Beneficjentki będą mogły otrzymać zwrot kosztów dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca organizacji warsztatów (podobnie jak w przypadku szkoleń).

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej projektu, która zostanie wkrótce przygotowana.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami, udziałem w projekcie prosimy o kontakt z P. Małgorzatą Rogożą - tel.: 74-64 80 412, e-mail: malgorzata.rogoza@darr.pl

11.01.2011

logo tpark

Business ideas are born in the mind. Business success matures in the Technology Park

read more

Main events

stp

Global Entrepreneurship Week

ABOUT AGENCY

DARR S.A. manages and owns Lower Silesian Technology Park T-Park

logo tpark

CONTACT

ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

NIP: 886-000-34-33
REGON: P-890004750
KRS: 0000043944
godziny pracy:
pn. - pt. 8.00 - 16.00
bip logo footer2